Reglementen
Algemene regels

Reglement SC The Globe-Shotters  seizoen 2022-2023:

1)   Lidmaatschap wordt verworven door betaling van 12,50 €.  De betaling van het lidmaatschap houdt in dat het lid het reglement van de club aanvaardt en dit ondertekent.  Wie weigert het  intern reglement te ondertekenen, zal  geen tickets krijgen voor de verplaatsingen.

 2)  Aanvraag tickets voor verplaatsingen in de Belgische competitie en beker:  Aanvragen van tickets voor verplaatsingen van RSCA dienen zo vlug mogelijk ingediend te worden bij Van Buyten Danny.  Minstens 10  dagen op voorhand voor gewone uit matchen en 2 weken op  voorhand voor top matchen.  Zo hebben wij een duidelijk overzicht over het aantal te bestellen tickets.  Gelieve u steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de inschrijvingen ( Van Buyten Danny)   Aangesloten leden krijgen steeds voorrang op niet-leden.  Supporters die regelmatig meegaan op verplaatsing krijgen ook voorrang bij topmatchen. De verdeling van de beschikbare tickets bij  matchen waar er te weinig tickets zijn voor iedereen die zou willen meegaan, gebeurt op basis van een aanwezigheidslijst van de voorbije verplaatsingen.  Hoe meer matchen men  bijwoont, hoe meer  kans men heeft om een ticket te bekomen bij deze topmatchen. 

3)  Aanvraag tickets verplaatsingen voor europese wedstrijden:  Data en inschrijvingsformaliteiten zullen tijdig meegedeeld worden.  Bij Europese matchen moet ticket en bus steeds op voorhand betaald worden.

4Schikkingen betreffende de bus:  Gelieve steeds tijdig te verzamelen in het supporterslokaal zodat de bus op tijd kan vertrekken en we niet nodeloos moeten blijven wachten. Voor alle info over het vertrekuur kunt u  steeds bij het bestuur terecht of op  de website.

5) Orde op de bus :  Gelieve de bus steeds net te houden. Gelieve alle stopseltjes van de flessen, alle papierresten, etensresten enz.  in de daarvoor voorziene zakjes te smijten en niet op de grond.  Het is slechts  een  kleine   moeite en daardoor is de bus na de match ook vlugger in orde.  Het is niet de bedoeling dat het bestuur van onze club de kuisploeg van dienst is !!  Hierop zal strenger toegezien  worden. Gelieve ook de  toiletten  proper te houden en zoveel mogelijk zittend naar het toilet te gaan zodat onze vrouwelijke supporters ook naar een proper toilet kunnen gaan !!!!. Bij herhaaldelijke overtredingen kan er overgegaan tot schorsing van het lid.

6) Huisregels:  1) Volgens de wet betreffende autocars ondernemingen is het  streng verboden te roken op de bus. 2) Gelieve de drank  in de mond te gieten en niet op de grond.  De vloer van de bus is geen zwembad dat moet bijgevuld worden.  Iedereen kan wel eens morsen, maar het moet binnen de perken blijven. 3) Gelieve niet te kloppen op de ruiten, de kastjes, … . Dit is al herhaaldelijk gevraagd door het bestuur en de chauffeurs.  Dit moet nu eindelijk eens gedaan zijn !!!. Bij vele herhalingen kan de persoon uitgesloten worden. - Indien er door het bestuur vele nalatigheden worden vastgesteld tegen bovenvermelde punten en zich bij herhaling voordoen, zullen ten allen tijde gepaste maatregelen getroffen worden.  Bij bewijs van vastgestelde schade zullen  de verantwoordelijken hiervoor aansprakelijk worden gesteld en kunnen ook uitgesloten worden.

 7Gedrag van de leden van de supportersclub: Leden van onze club dienen zich steeds te gedragen volgens de algemeen aanvaarde regels van orde en tucht en dit zowel voor, tijdens en na de match (uitmatchen).  Wanneer door het bestuur vastgesteld wordt of vernomen wordt dat één of meerdere leden van onze club betrokken is of zijn bij onregelmatigheden of er de aanbrenger van is of zijn, en wanneer deze feiten bewezen zijn, zullen wij als bestuur niet nalaten strenge sancties te ondernemen tegen deze perso(o)n(en).  Gaande van tijdelijke schorsing tot definitieve uitsluiting. Bij  bewijs van vastgestelde schade of het toedienen van slagen en verwondingen zullen deze personen aansprakelijk worden gesteld.  Elk lid van onze supportersclub verbindt er  zich toe verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen daden en dit regelement na te leven.  Provocatie en racisme wordt niet getolereerd. Zie ook reglement K.B.V.B  Ook wordt er  niet aanvaard dat leden zich misdragen tegen andere leden van de club.  Pesterijen, sexuele intimidatie, laster, onterechte kritiek op clubleden of stemmingmakerij zal niet  getolereerd worden en kan tot ontslag leiden. Alle soorten drugsgebruik en/of verhandeling van drugs wordt niet getolereerd  en zal gesanctioneerd worden gaande van een  verwittiging, tot  een schorsing en/of een ontslag.  Dit geldt vanaf het vertrek van de bus aan het lokaal, gedurende het ganse traject van de verplaatsing tot aan de terugkomst  aan het lokaal.  De bus is geen drugskeet !!!!  Laat deze middelen thuis !!!!  Idem voor allerhande vuurwerk zoals bengaals vuurwerk, vuurpijlen, rookbommen, … Supporter voor RSCA op een veilige manier. Wij gaan mee op verplaatsing voor het voetbal en om onze favoriete ploeg aan te moedigen en niet voor allerhande randzaken !!!

8)  Algemene bepalingen:De namen van iedereen die wordt uitgesloten  door de club zullen worden doorgegeven aan de ASA ( de overkoepelende supportersvereniging van RSCA ) teneinde een lijst vast te leggen.

9) Regels afzeggen van verplaatsingen en kaarten na bestelling: Indien er niet kan meegereisd worden door ziekte of belet dient dit 5 uur voor het vetrek van de bus meedegedeeld te worden aan Danny Van Buyten of                        Dany Scheiris. Zoniet zal de toeganskaart dienen betaald te worden en zal er ook rekening gehouden worden met verdeling bij kaarten voor wedstrijden met beperkt aantal kaarten. Uiteraard zijn er gevallen van                            heirkracht zoals plotselinge ziekenhuisopname van jezelf of familielid , ongeval of familiaal stergeval (hopelijk van niet). Wanneer en lid driemaal heeft afgezegd en dit conform de regels, zal hij automatisch op de                    reservelijst komen.

10) Schorsingen:  Alle beslissingen genomen door het bestuur tegen het reglement die vermeld zijn in de charter, worden als dusdanig beschouwd. De beslissingen worden genomen door het voltalige bestuur.  Elk verzet tegen dit punt kan schriftelijk, per fax  of per e-mail aangetekend worden naar.  (danny.van.buyten@telenet.be) - (dany-scheiris@hotmail.com)

Het bestuur verdient uw respect en wenst u alvast een sportief seizoen toe !!!!!